Reklamace

Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který najdete zde - reklamační formulář. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamační protokol vytvoříte jednoduše v uživatelské sekci po přihlášení. Závadu popište co nejpodrobněji, případně můžete na vytištěný protokol připojit nákres.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii), který slouží jako záruční list. 

Zboží odesílejte na adresu :

SPORT U KUSTODA

Sokolovská 124

360 05 Karlovy Vary

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zboží můžete reklamovat také na naší prodejně.

Zásilku posílejte s osobním doručováním. 

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. - O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem. 

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

Kdy není možné reklamaci uznat?

v případě mechanického poškození, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům zboží
zboží bylo poškozeno živly
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s jeho funkcí
V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Rada pro nakupující!

Vyberte si model výstroje, bruslí, helmy a ostatních potřeb, který nejlépe vyhovuje a hodí se pro váš styl hry. O správném výběru modelu se poraďte s prodejcem. Brusle používejte výhradně na ploše s upraveným ledem!Používejte pouze výrobky odpovídající vaší velikosti.

Záruční doba na uvedený výrobek je 24měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poškození úmyslné nebo neúmyslné, nešťastnou náhodou, nárazem nebo přeseknutím. Za chybu nelze považovat změnu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho mechanického opotřebení, nesprávného používání, příp. nesprávného zásahu, neošetřování výrobku, neúměrného a nešetrného zacházení s výrobkem, jakož i v důsledku přirozeného opotřebení materiálu a výrobku běžným užitím!

Upozornění!

Vzhledem k charakteru požití uvedeného výrobku je zřejmé, že při hře dochází k mnoha rizikům vedoucí k následnému mechanickému poškození. Poškození tímto způsobem se nepovažuje za výrobní vadu výrobku! Při výběru výrobku odpovídajícímu vašemu způsobu hry resp.bruslení se poraďte s prodejcem!